Forum und email
create_function

create_function

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

create_function -- Vytvořit anonymní (lambda-style) funkci

Popis

string create_function ( string args, string code )

Z předaných argumentů vytvoří anonymní funkci, a vrátí unikátní název této funkce. args se obvykle předává jako string v jednoduchých uvozovkách, a doporučujeme to i pro code. Důvodem pro jednoduché uvozovky je ochrana názvů proměnných před parsováním, pokud použijete dvojité uvozovky, budete muset oescapovat názvy proměnných, např. \$avar.

Tuto funkci můžete (například) použít k vytvoření funkce z dat shromážděných za běhu programu:

Příklad 1. Vytvoření anonymní funkce pomocí create_function()

$newfunc = create_function('$a,$b','return "ln($a) + ln($b) = ".log($a * $b);');
echo "New anonymous function: $newfunc\n";
echo $newfunc(2,M_E)."\n";
// výstup
// New anonymous function: lambda_1
// ln(2) + ln(2.718281828459) = 1.6931471805599
Nebo třeba k vytvoření obecného handleru, který na předané argumenty aplikuje sadu operací:

Příklad 2. Vytvoření obecné zpracující funkce pomocí create_function()

function process($var1, $var2, $farr) {
    for ($f=0; $f < count($farr); $f++)
    echo $farr[$f]($var1,$var2)."\n";
}

// create a bunch of math functions
$f1 = 'if ($a >=0) {return "b*a^2 = ".$b*sqrt($a);} else {return false;}';
$f2 = "return \"min(b^2+a, a^2,b) = \".min(\$a*\$a+\$b,\$b*\$b+\$a);";
$f3 = 'if ($a > 0 && $b != 0) {return "ln(a)/b = ".log($a)/$b;} else {return false;}';
$farr = array(
    create_function('$x,$y', 'return "some trig: ".(sin($x) + $x*cos($y));'),
    create_function('$x,$y', 'return "a hypotenuse: ".sqrt($x*$x + $y*$y);'),
    create_function('$a,$b', $f1),
    create_function('$a,$b', $f2),
    create_function('$a,$b', $f3)
    );

echo "\nUsing the first array of anonymous functions\n";
echo "parameters: 2.3445, M_PI\n";
process(2.3445, M_PI, $farr);

// now make a bunch of string processing functions
$garr = array(
    create_function('$b,$a','if (strncmp($a,$b,3) == 0) return "** \"$a\" '.
    'and \"$b\"\n** Look the same to me! (looking at the first 3 chars)";'),
    create_function('$a,$b','; return "CRCs: ".crc32($a)." , ".crc32(b);'),
    create_function('$a,$b','; return "similar(a,b) = ".similar_text($a,$b,&$p)."($p%)";')
    );
echo "\nUsing the second array of anonymous functions\n";
process("Twas brilling and the slithy toves", "Twas the night", $garr);
když spustíte výšeuvedený kód, výstup bude:

Using the first array of anonymous functions
parameters: 2.3445, M_PI
some trig: -1.6291725057799
a hypotenuse: 3.9199852871011
b*a^2 = 4.8103313314525
min(b^2+a, a^2,b) = 8.6382729035898
ln(a/b) = 0.27122299212594

Using the second array of anonymous functions
** "Twas the night" and "Twas brilling and the slithy toves"
** Look the same to me! (looking at the first 3 chars)
CRCs: -725381282 , 1908338681
similar(a,b) = 11(45.833333333333%)

Ale zřejmě nejběžnějším využitím lambda-style (anonymních) funkcí je tvorba callback funkcí, např. pro použití v array_walk() nebo usort()

Příklad 3. Využití anonymních funkcí jako callback funkcí

$av = array("the ","a ","that ","this ");
array_walk($av, create_function('&$v,$k','$v = $v."mango";'));
print_r($av);  // for PHP 3 use var_dump()
// outputs:
// Array
// (
//   [0] => the mango
//   [1] => a mango
//   [2] => that mango
//   [3] => this mango
// )

// an array of strings ordered from shorter to longer
$sv = array("small","larger","a big string","it is a string thing");
print_r($sv);
// outputs:
// Array
// (
//   [0] => small
//   [1] => larger
//   [2] => a big string
//   [3] => it is a string thing
// )

// sort it from longer to shorter
usort($sv, create_function('$a,$b','return strlen($b) - strlen($a);'));
print_r($sv);
// outputs:
// Array
// (
//   [0] => it is a string thing
//   [1] => a big string
//   [2] => larger
//   [3] => small
// )