Forum und email
ini_get

ini_get

(PHP 4, PHP 5)

ini_get -- Získat hodnotu konfigurační volby

Popis

string ini_get ( string varname )

Vrátí hodnotu konfigurační volby při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také ini_alter(), ini_restore(), ini_set()