Forum und email
rename

rename

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

rename -- Přejmenuje soubor

Popis

bool rename ( string oldname, string newname [, resource context] )

Pokusí se přejmenovat soubor oldname na newname.

Vrací TRUE při úspěchu a FALSE při chybě.