Forum und email
Funkce filesystému

XL. Funkce filesystému

Požadavky

Pro toto rozšíření nejsou třeba žádné externí knihovny, ale jestliže chcete, aby PHP na Linuxu podporovalo LFS (velké soubory), potřebujete aktuální knihovnu glibc a musíte PHP zkompilovat s těmito přepínači překladače: -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Chování těchto funkcí je ovlivněno nastavením parametrů v php.ini.

Tabulka 1. Filesystem and Streams Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
allow_url_fopen"1"PHP_INI_SYSTEMPHP_INI_ALL in PHP <= 4.3.4. Available since PHP 4.0.4.
allow_url_include"0"PHP_INI_SYSTEMAvailable since PHP 5.2.0.
user_agentNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.3.0.
default_socket_timeout"60"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.3.0.
from""PHP_INI_ALL 
auto_detect_line_endings"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.3.0.

Zde je stručný popis konfiguračních direktiv.

allow_url_fopen boolean

This option enables the URL-aware fopen wrappers that enable accessing URL object like files. Default wrappers are provided for the access of remote files using the ftp or http protocol, some extensions like zlib may register additional wrappers.

Poznámka: This setting can only be set in php.ini due to security reasons.

Poznámka: This option was introduced immediately after the release of version 4.0.3. For versions up to and including 4.0.3 you can only disable this feature at compile time by using the configuration switch --disable-url-fopen-wrapper.

Varování

On Windows versions prior to PHP 4.3.0, the following functions do not support remote file accessing: include(), include_once(), require(), require_once() and the imagecreatefromXXX functions in the Image Functions extension.

allow_url_include boolean

This option allows the use of URL-aware fopen wrappers with the following functions: include(), include_once(), require(), require_once().

Poznámka: This setting requires allow_url_fopen to be on.

user_agent string

Define the user agent for PHP to send.

default_socket_timeout integer

Default timeout (in seconds) for socket based streams.

Poznámka: This configuration option was introduced in PHP 4.3.0

from string

Define the anonymous ftp password (your email address).

auto_detect_line_endings boolean

When turned on, PHP will examine the data read by fgets() and file() to see if it is using Unix, MS-Dos or Macintosh line-ending conventions.

This enables PHP to interoperate with Macintosh systems, but defaults to Off, as there is a very small performance penalty when detecting the EOL conventions for the first line, and also because people using carriage-returns as item separators under Unix systems would experience non-backwards-compatible behaviour.

Poznámka: This configuration option was introduced in PHP 4.3.0

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

GLOB_BRACE (integer)

GLOB_ONLYDIR (integer)

GLOB_MARK (integer)

GLOB_NOSORT (integer)

GLOB_NOCHECK (integer)

GLOB_NOESCAPE (integer)

PATHINFO_DIRNAME (integer)

PATHINFO_BASENAME (integer)

PATHINFO_EXTENSION (integer)

PATHINFO_FILENAME (integer)

Since PHP 5.2.0.

FILE_USE_INCLUDE_PATH (integer)

FILE_APPEND (integer)

FILE_IGNORE_NEW_LINES (integer)

FILE_SKIP_EMPTY_LINES (integer)

Viz také

Pro příbuzné funkce viz také sekce Adresáře a Spouštění programů.

Pro seznam a vysvětlení různých URL wrapperů, které mohou být použity jako vzdálené soubory, viz také sekci N.

Obsah
basename -- Vrátí část cesty obsahující název souboru
chgrp -- Změnit skupinu souboru
chmod -- Změnit mód souboru
chown -- Změní vlastníka souboru
clearstatcache -- Vymaže cache stavu souborů
copy -- Zkopíruje soubor
delete -- Falešná položka manuálu
dirname -- Vrací část cesty obsahující název adresáře
disk_free_space -- Returns available space in directory
disk_total_space -- Returns the total size of a directory
diskfreespace -- Vrátí diskový prostor dostupný v adresáři
fclose -- Zavře otevřený deskriptor souboru
feof -- Test na konec souboru
fflush -- Zapíše obsah výstupního bufferu
fgetc -- Načte 1 znak ze souboru
fgetcsv --  Načte řádek ze souboru a parsuje ho na CSV hodnoty
fgets -- Přečte řádek ze souboru
fgetss --  Přečte řádek ze souboru a odstraní HTML značky
file_exists -- Zjistí, zda soubor nebo adresář existuje
file_get_contents -- Reads entire file into a string
file_put_contents -- Write a string to a file
file -- Načte celý soubor do pole
fileatime -- Vrací čas posledního přístupu k souboru
filectime -- Vrací čas změny inodu souboru
filegroup -- Vrací skupinu pro soubor
fileinode -- Vrací inode souboru
filemtime -- Vrací čas změny souboru
fileowner -- Vrací vlastníka souboru
fileperms -- Vrací přístupová práva k souboru
filesize -- Vrací velikost souboru
filetype -- Vrací typ souboru
flock -- Jednotné "portable advisory" zamykání souboru
fnmatch -- Match filename against a pattern
fopen -- Otevře soubor nebo URL
fpassthru --  Vypíše všechna zbývající data v souboru
fputcsv -- Format line as CSV and write to file pointer
fputs -- Zapíše do souboru
fread -- Binárně bezpečné čtení ze souboru
fscanf -- Parsuje vstup ze souboru podle formátu
fseek -- Posouvá ukazatel v souboru
fstat --  Vrací informace o otevřeném souboru
ftell -- Vrací pozici v souboru
ftruncate --  Zkrátí soubor na danou délku
fwrite -- Binárně bezpečný zápis do souboru
glob -- Find pathnames matching a pattern
is_dir -- Zjistí, zda je daný soubor adresářem
is_executable -- Zjistí, zda je soubor spustitelný
is_file --  Zjistí, zda se jedná o obyčejný (regular) soubor
is_link --  Zjistí, zda se jedná o symbolický odkaz (link)
is_readable --  Zjistí, zda lze ze souboru číst
is_uploaded_file -- Zjistí, zda byl soubor uploadován pomocí HTTP POST
is_writable -- Zjistí, zda lze do souboru zapisovat
is_writeable -- Alias pro is_writable()
lchgrp -- Changes group ownership of symlink
lchown -- Changes user ownership of symlink
link -- Vytvoří hard link
linkinfo -- Vrací informaci o odkazu (linku)
lstat --  Zjišťuje informace o souboru nebo symbolickém odkazu
mkdir -- Vytvoří adresář
move_uploaded_file -- Přesune uploadovaný soubor na nové místo
parse_ini_file -- Parse a configuration file
pathinfo -- Returns information about a file path
pclose -- Zavře procesový soubor (rouru)
popen -- Otevře procesový soubor (rouru)
readfile -- Vypíše soubor
readlink -- Vrací cíl symbolického odkazu
realpath -- Vrátí absolutní cestu v kanonickém tvaru
rename -- Přejmenuje soubor
rewind -- Vrátí ukazatel v souboru na začátek
rmdir -- Odstraní adresář
set_file_buffer --  Nastaví buffer pro soubor
stat -- Zjišťuje informace o souboru
symlink -- Vytvoří symbolický odkaz
tempnam -- Vytvoří soubor s unikátním názvem
tmpfile -- Vytvoří dočasný soubor
touch -- Nastavit čas změny souboru
umask -- Změní současné nastavení umask
unlink -- Smazat soubor