Forum und email
rewind

rewind

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

rewind -- Vrátí ukazatel v souboru na začátek

Popis

bool rewind ( resource handle )

Nastaví pozici ukazatele v souboru specifikované deskriptorem fp na začátek tohoto souboru.

Nastane-li chyba, vrací 0.

Deskriptor souboru musí být platný a musí ukazovat na soubor úspěšně otevřený pomocí fopen().

Viz také fseek() a ftell().