Forum und email
VI. MOŽNOSTI LICENCE

VI. MOŽNOSTI LICENCE

Autor (autoři) a/nebo vydavatel mohou zvolit jisté možnosti nabízené Open Publication License přidáním určitého dodatku k licenci. Tyto volby jsou nedílnou součástí exempláře licence a musí být přiloženy k licenci (nebo odkazu na ni) v odvozených pracích.

A. Distribuce podstatně modifikovaných verzí bez explicitního svolení autora (autorů) je zakázána. "Podstatná modifikace" je definována jako změna sémantického obsahu dokumentu, nezahrnuje pouhé změny formátu ani typografické opravy.

V tomto případě přidejte k odkazu na licenci nebo k její kopii frázi 'Distribuce podstatně modifikovaných verzí tohoto dokumentu je bez explicitního souhlasu vlastníka autorských práv zakázána'.

B. Distribuovat jakoukoli publikaci této práce nebo prací odvozených, ať již jako celek nebo některé části, ve formě standardní (papírové) knihy ke komerčním účelům, je bez předchozího získání souhlasu vlastníka autorských práv zakázáno.

V tomto případě přidejte k odkazu na licenci nebo k její kopii frázi 'Distribuce této práce nebo prací odvozených, ve formě standardní (papírové) knihy, je bez přechozího získání souhlasu vlastníka autorských práv zakázána.'

Důležité upozornění: Tento překlad je pouze pro informaci a nemá žádnou právní váhu. Právní účinky má pouze anglický originál licenčních podmínek a případné autorizované překlady do jiných jazyků (včetně češtiny).