Forum und email
Open Publication License

Příloha U. Open Publication License

v1.0, 8. 6. 1999

I. POŽADAVKY NEMODIFIKOVANÉ I MODIFIKOVANÉ VERZE

Práce "Open Publication" smějí být reprodukovány a šířeny jako celek nebo po částech, na jakémkoli fyzickém nebo elektronickém médiu, za podmínky, že jsou dodržena pravidla této licence a že je tato licence nebo přímý odkaz na ni (s jakýmikoli možnostmi zvolenými autorem (autory) a/nebo vydavatelem) zobrazena v reprodukci.

Správná forma přímého odkazování je tato:

Copyright (c) <rok> by <jméno autora nebo pověřené osoby>. Tento materiál smí být šířen pouze podle pravidel a podmínek stanovených v Open Publication License, vX.Y nebo pozdější (nejnovější verze je aktuálně k dispozici na https://www.opencontent.org/openpub/

Za odkazem musí bezprostředně následovat možnosti zvolené autorem (autory) a/nebo vydavatelem dokumentu (viz oddíl VI). Komerční redistribuce materiálu licencovaného pod Open Publication License je povolena. Jakákoli publikace ve standardní (tištěné, papírové) knize vyžaduje citaci originálního vydavatele a autora. Jména vydavatele a autora budou vytištěna na všech vnějších stranách knihy. Vytištěné jméno vydavatele bude stejně velké jako název práce a bude uveden údaj o vlastnictví práv v souvislosti s prací.