Forum und email
mysql_info

mysql_info

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_info --  Pobiera informacje o ostatnim zapytaniu

Opis

string mysql_info ( [resource identyfikator_połączenia] )

mysql_info() zwraca szczegółowe informacje o ostatnim zapytaniu wykonanym przy użyciu podanego identyfikatora_połączenia. Jeśli identyfikator_połączenia nie zostanie podany, domyślnie przyjmowane jest ostatnio otwarte połączenie.

mysql_info() zwraca wartość typu string dla poleceń wymienionych poniżej. Dla wszystkich innych zwracana jest wartość FALSE. Format zwracanej wartości zależy od polecenia.

Przykład 1. Formaty zwracanych wartości

INSERT INTO ... SELECT ...
String format: Records: 23 Duplicates: 0 Warnings: 0 
INSERT INTO ... VALUES (...),(...),(...)...
String format: Records: 37 Duplicates: 0 Warnings: 0 
LOAD DATA INFILE ...
String format: Records: 42 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0 
ALTER TABLE
String format: Records: 60 Duplicates: 0 Warnings: 0 
UPDATE
String format: Rows matched: 65 Changed: 65 Warnings: 0
Podane wartości są jedynie przykładowe. Będą one różne, w zależności od zapytania.

Notatka: Dla poleceń typu INSERT ... VALUES, mysql_info() zwraca wartość różną od FALSE, tylko jeśli w zapytaniu podanych zostało kilka wartości.

Patrz także: mysql_affected_rows()