Forum und email
MySQL

XCVI. MySQL

Wstęp

Funkcje te umożliwiają dostęp do serwerów baz danych MySQL. Więcej informacji o MySQL można znaleźć na stronie https://www.mysql.com/.

Dokumentacja do MySQL znajduje się pod adresem https://dev.mysql.com/doc/.

Wymagania

Aby funkcje były dostępne, należy skompilować PHP z obsługą MySQL.

Instalacja

For compiling, simply use the --with-mysql[=DIR] configuration option where the optional [DIR] points to the MySQL installation directory.

Although this MySQL extension is compatible with MySQL 4.1.0 and greater, it doesn't support the extra functionality that these versions provide. For that, use the MySQLi extension.

If you would like to install the mysql extension along with the mysqli extension you have to use the same client library to avoid any conflicts.

Installation on Linux Systems

PHP 4

The option --with-mysql is enabled by default. This default behavior may be disabled with the --without-mysql configure option. If MySQL is enabled without specifying the path to the MySQL install DIR, PHP will use the bundled MySQL client libraries.

Users who run other applications that use MySQL (for example, auth-mysql) should not use the bundled library, but rather specify the path to MySQL's install directory, like so: --with-mysql=/path/to/mysql. This will force PHP to use the client libraries installed by MySQL, thus avoiding any conflicts.

PHP 5+

MySQL is not enabled by default, nor is the MySQL library bundled with PHP. Read this FAQ for details on why. Use the --with-mysql[=DIR] configure option to include MySQL support. You can download headers and libraries from MySQL.

Installation on Windows Systems

PHP 4

The PHP MySQL extension is compiled into PHP.

PHP 5+

MySQL is no longer enabled by default, so the php_mysql.dll DLL must be enabled inside of php.ini. Also, PHP needs access to the MySQL client library. A file named libmysql.dll is included in the Windows PHP distribution and in order for PHP to talk to MySQL this file needs to be available to the Windows systems PATH. See the FAQ titled "How do I add my PHP directory to the PATH on Windows" for information on how to do this. Although copying libmysql.dll to the Windows system directory also works (because the system directory is by default in the system's PATH), it's not recommended.

As with enabling any PHP extension (such as php_mysql.dll), the PHP directive extension_dir should be set to the directory where the PHP extensions are located. See also the Manual Windows Installation Instructions. An example extension_dir value for PHP 5 is c:\php\ext

Notatka: If when starting the web server an error similar to the following occurs: "Unable to load dynamic library './php_mysql.dll'", this is because php_mysql.dll and/or libmysql.dll cannot be found by the system.

MySQL Installation Notes

Ostrzeżenie

Crashes and startup problems of PHP may be encountered when loading this extension in conjunction with the recode extension. See the recode extension for more information.

Notatka: If you need charsets other than latin (default), you have to install external (not bundled) libmysql with compiled charset support.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. MySQL Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
mysql.allow_persistent"1"PHP_INI_SYSTEM 
mysql.max_persistent"-1"PHP_INI_SYSTEM 
mysql.max_links"-1"PHP_INI_SYSTEM 
mysql.trace_mode"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.3.0.
mysql.default_portNULLPHP_INI_ALL 
mysql.default_socketNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.1.
mysql.default_hostNULLPHP_INI_ALL 
mysql.default_userNULLPHP_INI_ALL 
mysql.default_passwordNULLPHP_INI_ALL 
mysql.connect_timeout"60"PHP_INI_ALLPHP_INI_SYSTEM in PHP <= 4.3.2. Available since PHP 4.3.0.
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

mysql.allow_persistent boolean

Whether to allow persistent connections to MySQL.

mysql.max_persistent integer

The maximum number of persistent MySQL connections per process.

mysql.max_links integer

The maximum number of MySQL connections per process, including persistent connections.

mysql.trace_mode boolean

Trace mode. When mysql.trace_mode is enabled, warnings for table/index scans, non free result sets, and SQL-Errors will be displayed. (Introduced in PHP 4.3.0)

mysql.default_port string

The default TCP port number to use when connecting to the database server if no other port is specified. If no default is specified, the port will be obtained from the MYSQL_TCP_PORT environment variable, the mysql-tcp entry in /etc/services or the compile-time MYSQL_PORT constant, in that order. Win32 will only use the MYSQL_PORT constant.

mysql.default_socket string

The default socket name to use when connecting to a local database server if no other socket name is specified.

mysql.default_host string

The default server host to use when connecting to the database server if no other host is specified. Doesn't apply in tryb bezpieczny SQL.

mysql.default_user string

The default user name to use when connecting to the database server if no other name is specified. Doesn't apply in tryb bezpieczny SQL.

mysql.default_password string

The default password to use when connecting to the database server if no other password is specified. Doesn't apply in tryb bezpieczny SQL.

mysql.connect_timeout integer

Connect timeout in seconds. On Linux this timeout is also used for waiting for the first answer from the server.

Typy zasobów

Moduł MySQL wykorzystuje dwa rodzaje zasobów. Pierwszym jest identyfikator połączenia z bazą danych, drugim zaś zasób wyniku, przechowujący rezultat zapytania.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Since PHP 4.3.0 it is possible to specify additional client flags for the mysql_connect() and mysql_pconnect() functions. The following constants are defined:

Tabela 2. MySQL client constants

ConstantDescription
MYSQL_CLIENT_COMPRESSUse compression protocol
MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACEAllow space after function names
MYSQL_CLIENT_INTERACTIVEAllow interactive_timeout seconds (instead of wait_timeout) of inactivity before closing the connection.
MYSQL_CLIENT_SSLUse SSL encryption. This flag is only available with version 4.x of the MySQL client library or newer. Version 3.23.x is bundled both with PHP 4 and Windows binaries of PHP 5.

The function mysql_fetch_array() uses a constant for the different types of result arrays. The following constants are defined:

Tabela 3. MySQL fetch constants

ConstantDescription
MYSQL_ASSOC Columns are returned into the array having the fieldname as the array index.
MYSQL_BOTH Columns are returned into the array having both a numerical index and the fieldname as the array index.
MYSQL_NUM Columns are returned into the array having a numerical index to the fields. This index starts with 0, the first field in the result.

Notatki

Notatka: Większość funkcji MySQL akceptuje identyfikator_połączenia jako ostatni opcjonalny parametr. Jeśli, nie zostanie on podany, użyte zostanie ostatnio otwarte połączenie. Jeśli, ono nie istnieje, zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z domyślnymi parametrami zdefiniowanymi w php.ini. Jeśli, się to nie powiedzie, funkcja zwraca FALSE.

Przykłady

Ten prosty przykład demonstruje jak połączyć się, wykonać zapytanie, wyświetlić wyniki i rozłączyć się z bazą MySQL.

Przykład 1. Wykorzystanie funkcji MySQL

<?php
// Łączenie i wybranie bazy
$link = mysql_connect('host', 'uzytkownik', 'haslo')
    or die(
'Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
echo
'Połączenie nawiązane';
mysql_select_db('baza') or die ('Nie mozna wybrać bazy danych');
    
// Wysyłanie zapytania SQL
$query = 'SELECT * FROM tabela';
$result = mysql_query($query) or die ('Zapytanie zakończone niepowodzeniem: ' . mysql_error());

// Wyświetlenie wyników w HTML
echo "<table>\n";
while (
$line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
   echo
"\t<tr>\n";
   foreach (
$line as $col_value) {
       echo
"\t\t<td>$col_value</td>\n";
   }
   echo
"\t</tr>\n";
}
echo
"</table>\n";

// Zwalnianie pamięci
mysql_free_result($result);

// Rozłączanie
mysql_close($link);
?>

Spis treści
mysql_affected_rows -- Zwraca ilość wierszy przetworzonych w poprzedniej operacji MySQL
mysql_change_user --  Zmienia użytkownika zalogowanego w aktywnym połączeniu
mysql_client_encoding -- Zwraca nazwę zestawu znaków
mysql_close -- Zamyka połączenie z serwerem MySQL
mysql_connect -- Otwiera połączenie z serwerem MySQL
mysql_create_db -- Tworzy bazę MySQL
mysql_data_seek -- Przesuwa wewnętrzny wskaźnik wyniku
mysql_db_name -- Pobiera dane wynikowe
mysql_db_query -- Wysyła zapytanie do bazy MySQL
mysql_drop_db -- Usuwa bazę MySQL
mysql_errno -- Zwraca liczbową wartość kodu błędu z poprzedniej operacji MySQL
mysql_error --  Zwraca tekst komunikatu błędu z ostatniej operacji MySQL
mysql_escape_string --  Dodaje znaki unikowe na użytek mysql_query
mysql_fetch_array --  Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej, numerycznej lub w obu
mysql_fetch_assoc --  Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej
mysql_fetch_field --  Pobiera z wyniku informacje o kolumnie i zwraca jako obiekt
mysql_fetch_lengths --  Pobiera długość każdego pola w wierszu wyniku
mysql_fetch_object -- Zapisuje wiersz wyniku jako obiekt
mysql_fetch_row -- Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej
mysql_field_flags --  Pobiera flagi dla danego pola w wyniku
mysql_field_len -- Zwraca długość danego pola
mysql_field_name -- Podaje nazwę danego pola w wyniku
mysql_field_seek -- Przesuwa wskaźnik wyniku do wybranego pola
mysql_field_table --  Pobiera nazwę tabeli w której znajduje się dane pole
mysql_field_type --  Pobiera typ podanego pola
mysql_free_result -- Zwalnia pamięć zajmowaną przez wynik
mysql_get_client_info -- Pobiera informacje o kliencie MySQL
mysql_get_host_info -- Pobiera informacje o hoście MySQL
mysql_get_proto_info -- Pobiera informacje o protokole MySQL
mysql_get_server_info -- Pobiera informacje o serwerze MySQL
mysql_info --  Pobiera informacje o ostatnim zapytaniu
mysql_insert_id --  Podaje numer ID wygenerowany podczas ostatniej operacji INSERT
mysql_list_dbs --  Pobiera nazwy baz dostępnych na serwerze MySQL
mysql_list_fields -- Pobiera informacje o polach tabeli MySQL
mysql_list_processes -- Zwraca listę procesów MySQL
mysql_list_tables -- Pobiera listę tabel z bazy MySQL
mysql_num_fields -- Zwraca liczbę pól w wyniku
mysql_num_rows -- Zwraca liczbę wierszy w wyniku
mysql_pconnect --  Otwiera stałe połączenie z serwerem MySQL
mysql_ping -- Sprawdza połączenie z serwerem, lub nawiązuje połączenie, jeśli go nie było
mysql_query -- Wysyła zapytanie do serwera MySQL
mysql_real_escape_string --  Dodaje znaki unikowe dla potrzeb poleceń SQL, biorąc po uwagę zestaw znaków używany w połączeniu.
mysql_result -- Zwraca dane wynikowe
mysql_select_db -- Wybiera bazę MySQL
mysql_stat -- Pobiera aktualny stan systemu
mysql_tablename -- Zwraca nazwę tabeli
mysql_thread_id -- Zwraca id bieżącego wątku
mysql_unbuffered_query -- Wysyła zapytanie do serwera MySQL nie pobierając i buforując wyniku