Forum und email
mysql_fetch_row

mysql_fetch_row

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_row -- Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej

Opis

array mysql_fetch_row ( resource wynik )

Zwraca tablicę numeryczną, która odpowiada pobranemu wierszowi i przesuwa do przodu wewnętrzny wskaźnik do danych.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, które jest przetwarzane. Wynik ten pochodzi z wywołania funkcji mysql_query().

Zwracane wartości

Zwraca tablicę numeryczną, która odpowiada pobranemu wierszowi, lub FALSE jeśli nie ma więcej wierszy.

mysql_fetch_row() pobiera jeden wiersz danych z wyniku skojarzonego z podanym identyfikatorem wyniku. Wiesz zwracany jest jako tablica. Komórki są umieszczone pod oddzielnymi ofsetami, zaczynając od 0.

Przykłady

Przykład 1. Pobieranie jednego wiersza za pomocą mysql_fetch_row()

<?php
$result
= mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo
'Nie można uruchomić zapytania: ' . mysql_error();
    exit;
}
$row = mysql_fetch_row($result);

echo
$row[0]; // 42
echo $row[1]; // wartość kolumny email
?>

Notatki

Notatka: Ta funkcja ustala wartość pól NULL na NULL.