Forum und email
mysql_num_rows

mysql_num_rows

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_num_rows -- Zwraca liczbę wierszy w wyniku

Opis

int mysql_num_rows ( resource wynik )

mysql_num_rows() zwraca liczbę wierszy w wyniku. Tę funkcję stosuje się tylko do operacji SELECT. Aby pobrać ilość wierszy przetworzonych w operacjach INSERT, UPDATE lub DELETE należy użyć funkcji mysql_affected_rows().

Przykład 1. mysql_num_rows()

<?php
$link
= mysql_connect ('serwer','uzytkownik','haslo');
mysql_select_db('baza', $link);

$result = mysql_query('SELECT * FROM tabela', $link);
$num_rows = mysql_num_rows($result);

echo
"$num_rows wierszy\n";
?>

Notatka: Jeśli funkcja mysql_num_rows() jest używana w połączeniu z mysql_unbuffered_query(), poprawna wartość zostanie zwrócona dopiero po odebraniu wszystkich wierszy wyniku.

Patrz także: mysql_affected_rows(), mysql_connect(), mysql_data_seek(), mysql_select_db() i mysql_query().

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_numrows(). Jest to jednak niezalecane.