Forum und email
mysql_connect

mysql_connect

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_connect -- Otwiera połączenie z serwerem MySQL

Opis

resource mysql_connect ( [string serwer [, string użytkownik [, string hasło [, bool nowy_identyfikator [, int opcje_klienta]]]]] )

Zwraca identyfikator połączenia w przypadku powodzenia, lub FALSE jeśli wystąpi błąd.

mysql_connect() nawiązuje połączenie z serwerem MySQL. Jeśli nie podano argumentów, przyjmowane są następujące wartości domyślne: serwer = 'localhost:3306', użytkownik = nazwa użytkownika będącego właścicielem procesu serwera, hasło = puste hasło.

Argument serwer może również zawierać numer portu, np. "host:port" lub ścieżkę do gniaza np. ":/sciezka/do/gniazda" dla localhosta.

Notatka: Obsługę ":port" dodano w PHP 3.0B4.

Obsługę ":/sciezka/do/gniazda" dodano w PHP 3.0.10.

Możesz pominąć wyświetlenie komunikatu błędu przy niepowodzeniu poprzedzając nazwę funkcji znakiem @.

Przy drugim wywołaniu mysql_connect() z tymi samymi argumentami, nie będzie nawiązywane nowe połączenie, lecz zwrócony zostanie identyfikator już otwartego połączenia. Argument nowy_identyfikator zmienia to zachowanie, powodując, że mysql_connect() za każdym razem otwiera nowe połączenie, nawet jeśli funkcja była wcześniej wywołana z identycznymi parametrami. Argument opcje_klienta może być kombinacją stałych MYSQL_CLIENT_SSL, MYSQL_CLIENT_COMPRESS, MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE lub MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE.

Notatka: Argument nowy_identyfikator pojawił się w PHP 4.2.0

Argument opcje_klienta pojawił się w PHP 4.3.0

Połączenie z serwerem zostanie zamknięte zaraz po zakończeniu wykonywania skryptu, chyba że zostanie zamknięte wcześniej przez odpowiednie wywołanie mysql_close().

Przykład 1. MySQL connect

<?php
    $link
= mysql_connect('localhost', 'uzytkownik', 'haslo')
        or die(
'Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
    print (
'Połączenie nawiązane');
    
mysql_close($link);
?>

Patrz także: mysql_pconnect() i mysql_close().