Forum und email
Apache serwer

II. Apache serwer

Wstęp

Poniższe funkcje dostępne są jedynie wówczas, kiedy PHP pracuje jako moduł Apache.

Notatka: PATH_TRANSLATED od wersji PHP 4.3.2 nie jest już domyślnie ustawiana pod Apache 2 SAPI w odróżnieniu od sytuacji z Apache 1, gdzie jest ustawiana ta sama wartość co SCRIPT_FILENAME kiedy zmienna serwera nie jest podana przez Apache. Ta zmiana została wprowadzona, aby być w zgodzie ze specyfikacją CGI, która zakłada, że PATH_TRANSLATED powinna istnieć tylko jeżeli PATH_INFO jest zdefiniowana.

Użytkownicy Apache 2 mogą użyć AcceptPathInfo = On w httpd.conf aby zdefiniować PATH_INFO.

Instalacja

Instalacja PHP dla serwera Apache opisana jest w rozdziale instalacja.

Konfiguracja uruchomieniowa

The behaviour of the Apache PHP module is affected by settings in php.ini. Configuration settings from php.ini may be overridden by php_flag settings in the server configuration file or local .htaccess files.

Przykład 1. Turning off PHP parsing for a directory using .htaccess

php_flag engine off

Tabela 1. Apache configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
engine"1"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
child_terminate"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
last_modified"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
xbithack"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

engine boolean

Turns PHP parsing on or off. This directive is really only useful in the Apache module version of PHP. It is used by sites that would like to turn PHP parsing on and off on a per-directory or per-virtual server basis. By putting engine off in the appropriate places in the httpd.conf file, PHP can be enabled or disabled.

child_terminate boolean

Specify whether PHP scripts may request child process termination on end of request, see also apache_child_terminate().

last_modified boolean

Send PHP scripts modification date as Last-Modified: header for this request.

xbithack boolean

Parse files with executable bit set as PHP regardless of their file ending.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Spis treści
apache_child_terminate -- Zakańcza proces Apache'a po zakończeniu tego zapytania
apache_get_modules -- Get a list of loaded Apache modules
apache_get_version -- Fetch Apache version
apache_getenv -- Get an Apache subprocess_env variable
apache_lookup_uri -- Wywołuje wewnętrzne żądanie dla określonego URI i zwraca całą informację o nim
apache_note -- Pobiera lub ustawia noty odpowiedzi Apache'a
apache_request_headers -- Fetch all HTTP request headers
apache_reset_timeout -- Reset the Apache write timer
apache_response_headers -- Pobiera wszystkie nagłówki HTTP odpowiedzi serwera
apache_setenv -- Ustawia zmienną Apache'a subprocess_env
ascii2ebcdic -- Konwertuje łańcuch znaków z ASCII do EBCDIC
ebcdic2ascii -- Kownersja łańcucha znaków z EBCDIC do ASCII
getallheaders --  Odczytuje wszystkie nagłówki HTTP z aktualnego zapytania
virtual -- Wykonuje zapytanie do Apache'a