Forum und email
ODBC Functions (Unified)

CVI. ODBC Functions (Unified)

Wstęp

In addition to normal ODBC support, the Unified ODBC functions in PHP allow you to access several databases that have borrowed the semantics of the ODBC API to implement their own API. Instead of maintaining multiple database drivers that were all nearly identical, these drivers have been unified into a single set of ODBC functions.

The following databases are supported by the Unified ODBC functions: Adabas D, IBM DB2, iODBC, Solid, and Sybase SQL Anywhere.

Notatka: There is no ODBC involved when connecting to the above databases. The functions that you use to speak natively to them just happen to share the same names and syntax as the ODBC functions. The exception to this is iODBC. Building PHP with iODBC support enables you to use any ODBC-compliant drivers with your PHP applications. iODBC is maintained by OpenLink Software. More information on iODBC, as well as a HOWTO, is available at www.iodbc.org.

Wymagania

To access any of the supported databases you need to have the required libraries installed.

Instalacja

--with-adabas[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Adabas D. DIR jest katalogiem gdzie została zainstalowana baza Adabas, domyślnie /usr/local.

--with-sapdb[=DIR]

Dołącz obsługę SAP DB. DIR jest katalogiem gdzie została zainstalowana baza, domyślnie /usr/local.

--with-solid[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Solid. DIR to katalog instalacji Solid, domyślnie /usr/local/solid

--with-ibm-db2[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę IBM DB2. DIR to katalog instalcji DB2, domyślnie /home/db2inst1/sqllib.

--with-empress[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Empress. DIR to katalog instalacji Empress, domyślnie $EMPRESSPATH. W PHP 4 i nowszych, ta opcja dotyczy tylko Empress w wersjach 8.60 i nowszych.

--with-empress-bcs[=DIR]

Dołącz obsługę Empress Local Access. DIR to katalog instalacji Empress, domyślnie $EMPRESSPATH. W PHP 4 i nowszych, ta opcja dotyczy tylko Empress w wersjach 8.60 i nowszych.

--with-birdstep[=DIR]

Dołącz obsługę Birdstep. DIR to katalog instalacji Birdstep, domyślnie /usr/local/birdstep.

--with-custom-odbc[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącza obsługę niestandardowej biblioteki ODBC. Parametrem jest główny katalog biblioteki, domyślnie /usr/local.

Te opcja jest używana tylko jeśli zdefiniowałeś CUSTOM_ODBC_LIBS przy uruchomieniu skryptu configure. Niezbędne jest także wstawienie prawidłowego pliku odbc.h na ścieżkę include. Jeśli nie posiadasz takiego pliku, stwórz go i dołącz stamtąd swój własny nagłówek. Twój nagłówek może także wymagać pewnych definicji, zwłaszcza jeśli jest to biblioteka wieloplatformowa. Zdefiniuj je w CFLAGS.

Na przykład możesz używać Sybase SQL Anywhere na QNX w następujący sposób: CFLAGS=-DODBC_QNX LDFLAGS=-lunix CUSTOM_ODBC_LIBS="-ldblib -lodbc" ./configure --with-custom-odbc=/usr/lib/sqlany50

--with-iodbc[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę iODBC. DIR jest to katalog instalacji iODBC, domyślnie /usr/local.

Ta opcja została rozwinięta dla iODBC Driver Manager, darmowo rozpowszechnianego menedżera sterowników ODBC który działa na różnych odmianach Uniksa.

--with-esoob[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Easysoft OOB. DIR to katalog instalacji OOB, domyślnie /usr/local/easysoft/oob/client.

--with-unixODBC[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę unixODBC. DIR to katalog instalacji unixODBC, domyślnie /usr/local.

--with-openlink[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę OpenLink ODBC. DIR to katalog instalacji OpenLink, domyślnie /usr/local/openlink. Od wersji 4.0.6 PHP ta opcja konfiguracji nie jest ważna. Jeśli chcesz używać systemu ODBC firmy OpenLink Software, użyj opcji --with-iodbc.

--with-dbmaker[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę DBMaker. DIR to katalog instalacji DBMakera domyślnie tam, gdzie została zainstalowana najnowsza wersja DBMakera (np /home/dbmaker/3.6).

Aby wyłączyć zunifikowaną obsłgę ODBC w PHP 3, należy użyć parametru --disable-unified-odbc do polecenia configure. Dotyczy to tylko przypadków, kiedy używany jest interfejs iODBC, Adabas, Solid, Velocis lub niestandardowe ODBC.

PHP w wersji dla systemów Windows posiada wbudowaną obsługę dla tego rozszerzenia. Nie trzeba ładować żadnych dodatkowych rozszerzeń aby korzystać z tych funkcji.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Unified ODBC Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
odbc.default_db *NULLPHP_INI_ALL 
odbc.default_user *NULLPHP_INI_ALL 
odbc.default_pw *NULLPHP_INI_ALL 
odbc.allow_persistent"1"PHP_INI_SYSTEM 
odbc.check_persistent"1"PHP_INI_SYSTEM 
odbc.max_persistent"-1"PHP_INI_SYSTEM 
odbc.max_links"-1"PHP_INI_SYSTEM 
odbc.defaultlrl"4096"PHP_INI_ALL 
odbc.defaultbinmode"1"PHP_INI_ALL 

Notatka: Entries marked with * are not implemented yet.

Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

odbc.default_db string

ODBC data source to use if none is specified in odbc_connect() or odbc_pconnect().

odbc.default_user string

User name to use if none is specified in odbc_connect() or odbc_pconnect().

odbc.default_pw string

Password to use if none is specified in odbc_connect() or odbc_pconnect().

odbc.allow_persistent boolean

Whether to allow persistent ODBC connections.

odbc.check_persistent boolean

Check that a connection is still valid before reuse.

odbc.max_persistent integer

The maximum number of persistent ODBC connections per process.

odbc.max_links integer

The maximum number of ODBC connections per process, including persistent connections.

odbc.defaultlrl integer

Handling of LONG fields. Specifies the number of bytes returned to variables.

Jeśli użyty zostanie typ integer, wartość zostanie liczona w bajtach. Można także użyć notacji skrótowej opisanej w FAQ.

odbc.defaultbinmode integer

Handling of binary data.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

ODBC_TYPE (integer)

ODBC_BINMODE_PASSTHRU (integer)

ODBC_BINMODE_RETURN (integer)

ODBC_BINMODE_CONVERT (integer)

SQL_ODBC_CURSORS (integer)

SQL_CUR_USE_DRIVER (integer)

SQL_CUR_USE_IF_NEEDED (integer)

SQL_CUR_USE_ODBC (integer)

SQL_CONCURRENCY (integer)

SQL_CONCUR_READ_ONLY (integer)

SQL_CONCUR_LOCK (integer)

SQL_CONCUR_ROWVER (integer)

SQL_CONCUR_VALUES (integer)

SQL_CURSOR_TYPE (integer)

SQL_CURSOR_FORWARD_ONLY (integer)

SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN (integer)

SQL_CURSOR_DYNAMIC (integer)

SQL_CURSOR_STATIC (integer)

SQL_KEYSET_SIZE (integer)

SQL_CHAR (integer)

SQL_VARCHAR (integer)

SQL_LONGVARCHAR (integer)

SQL_DECIMAL (integer)

SQL_NUMERIC (integer)

SQL_BIT (integer)

SQL_TINYINT (integer)

SQL_SMALLINT (integer)

SQL_INTEGER (integer)

SQL_BIGINT (integer)

SQL_REAL (integer)

SQL_FLOAT (integer)

SQL_DOUBLE (integer)

SQL_BINARY (integer)

SQL_VARBINARY (integer)

SQL_LONGVARBINARY (integer)

SQL_DATE (integer)

SQL_TIME (integer)

SQL_TIMESTAMP (integer)

SQL_TYPE_DATE (integer)

SQL_TYPE_TIME (integer)

SQL_TYPE_TIMESTAMP (integer)

SQL_BEST_ROWID (integer)

SQL_ROWVER (integer)

SQL_SCOPE_CURROW (integer)

SQL_SCOPE_TRANSACTION (integer)

SQL_SCOPE_SESSION (integer)

SQL_NO_NULLS (integer)

SQL_NULLABLE (integer)

SQL_INDEX_UNIQUE (integer)

SQL_INDEX_ALL (integer)

SQL_ENSURE (integer)

SQL_QUICK (integer)

Spis treści
odbc_autocommit -- Toggle autocommit behaviour
odbc_binmode -- Handling of binary column data
odbc_close_all -- Close all ODBC connections
odbc_close -- Close an ODBC connection
odbc_columnprivileges -- Returns a result identifier that can be used to fetch a list of columns and associated privileges
odbc_columns -- Lists the column names in specified tables
odbc_commit -- Commit an ODBC transaction
odbc_connect -- Connect to a datasource
odbc_cursor -- Get cursorname
odbc_data_source -- Returns information about a current connection
odbc_do -- Synonym for odbc_exec()
odbc_error -- Get the last error code
odbc_errormsg -- Get the last error message
odbc_exec -- Prepare and execute a SQL statement
odbc_execute -- Execute a prepared statement
odbc_fetch_array -- Fetch a result row as an associative array
odbc_fetch_into -- Fetch one result row into array
odbc_fetch_object -- Fetch a result row as an object
odbc_fetch_row -- Fetch a row
odbc_field_len -- Get the length (precision) of a field
odbc_field_name -- Get the columnname
odbc_field_num -- Return column number
odbc_field_precision -- Synonym for odbc_field_len()
odbc_field_scale -- Get the scale of a field
odbc_field_type -- Datatype of a field
odbc_foreignkeys -- Returns a list of foreign keys in the specified table or a list of foreign keys in other tables that refer to the primary key in the specified table
odbc_free_result -- Free resources associated with a result
odbc_gettypeinfo -- Returns a result identifier containing information about data types supported by the data source
odbc_longreadlen -- Handling of LONG columns
odbc_next_result -- Checks if multiple results are available
odbc_num_fields -- Number of columns in a result
odbc_num_rows -- Number of rows in a result
odbc_pconnect -- Open a persistent database connection
odbc_prepare -- Prepares a statement for execution
odbc_primarykeys -- Returns a result identifier that can be used to fetch the column names that comprise the primary key for a table
odbc_procedurecolumns -- Retrieve information about parameters to procedures
odbc_procedures -- Get the list of procedures stored in a specific data source
odbc_result_all -- Print result as HTML table
odbc_result -- Get result data
odbc_rollback -- Rollback a transaction
odbc_setoption -- Adjust ODBC settings
odbc_specialcolumns -- Returns either the optimal set of columns that uniquely identifies a row in the table or columns that are automatically updated when any value in the row is updated by a transaction
odbc_statistics -- Retrieve statistics about a table
odbc_tableprivileges -- Lists tables and the privileges associated with each table
odbc_tables -- Get the list of table names stored in a specific data source