Forum und email
pi

pi

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

pi -- Získání hodnoty pí

Popis

float pi ( void )

Vrátí přibližnou hodnotu pí. Vrácená hodnota typu float má přesnost v závislosti na nastavení direktivy precision z php.ini, jejíž výchozí nastavení je 14. Kromě toho lze také použít konstantu M_PI, jejíž hodnota je stejná jako návratová hodnota funkce pi().

<?php
echo pi(); // 3.1415926535898
echo M_PI; // 3.1415926535898
?>