Forum und email
Matematické funkce

LXXX. Matematické funkce

Úvod

Tyto matematické funkce pracují pouze s hodnotami v rozmezí typů integer a float (v současnosti odpovídají typům long resp. double jazyka C). Pokud potřebujete pracovat s většími čísly, použijte funkce pro práci s libovolně přesnými čísly.

Podívejte se také na aritmetické operátory.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Konstanty z tohoto seznamu jsou vždy dostupné jako součást jádra PHP.

Tabulka 1. Matematické konstanty

KonstantaHodnotaPopis
M_PI3.14159265358979323846
M_E2.7182818284590452354e
M_LOG2E1.4426950408889634074log_2 e
M_LOG10E0.43429448190325182765log_10 e
M_LN20.69314718055994530942log_e 2
M_LN102.30258509299404568402log_e 10
M_PI_21.57079632679489661923pi/2
M_PI_40.78539816339744830962pi/4
M_1_PI0.318309886183790671541/pi
M_2_PI0.636619772367581343082/pi
M_SQRTPI1.77245385090551602729sqrt(pi) [4.0.2]
M_2_SQRTPI1.128379167095512573902/sqrt(pi)
M_SQRT21.41421356237309504880sqrt(2)
M_SQRT31.73205080756887729352sqrt(3) [4.0.2]
M_SQRT1_20.707106781186547524401/sqrt(2)
M_LNPI1.14472988584940017414log_e(pi) [4.0.2]
M_EULER0.57721566490153286061Eulerova konstanta [4.0.2]
Ve verzi 4.0.0 a starších byla k dispozici pouze konstanta M_PI. Ostatní konstanty byly k dispozici od této verze. Konstanty označené [4.0.2] byly přidány v PHP 4.0.2.

Obsah
abs -- Absolutní hodnota
acos -- Arcus cosinus
acosh -- Inversní hyperbolický cosinus
asin -- Arcus sinus
asinh -- Inversní hyperbolický sinus
atan2 -- Arcus tangens dvou proměnných
atan -- Arcus tangens
atanh -- Inversní hyperbolický tangens
base_convert -- Převod čísla mezi různými soustavami
bindec -- Binární na desítkové
ceil -- Zaokrouhlení zlomků nahoru
cos -- Cosinus
cosh -- Hyperbolický cosinus
decbin -- Desítkové na binární
dechex -- Desítkové na hexadecimální
decoct -- Desítkové na osmičkové
deg2rad --  Převod čísla ve stupních na radiány
exp -- Vypočtení mocniny čísla e (základ přirozeného logaritmu)
expm1 --  Vrátí exp(number) - 1 vypočítaný způsobem, který je přesný i v případě, že je hodonota parametru blízká nule
floor -- Zaokrouhlení zlomků dolů
fmod -- Neceločíselný zbytek dělení (modulus) dvou parametrů
getrandmax -- Zjištění největšího možného náhodného čísla
hexdec -- Hexadecimální na desítkové
hypot --  Vrátí sqrt( num1*num1 + num2*num2)
is_finite -- Zjištění, zda je hodnota konečné číslo
is_infinite -- Zjištění, zda je hodnota nekonečné číslo
is_nan -- Zjištění, zda hodnota není číslo
lcg_value -- Kombinovaný lineární kongruenční generátor
log10 -- Base-10 logarithm
log1p --  Returns log(1 + number), computed in a way that is accurate even when the value of number is close to zero
log -- Natural logarithm
max -- Nalezení největší hodnoty
min -- Nalezení nejmenší hodnoty
mt_getrandmax -- Zjištění největšího možného náhodného čísla
mt_rand -- Generování lepšího náhodného čísla
mt_srand -- Inicializace lepšího generátoru náhodných čísel
octdec -- Osmičkové na desítkové
pi -- Získání hodnoty pí
pow -- Mocnina
rad2deg --  Převod čísla v radiánech na stupně
rand -- Generování náhodného čísla
round -- Zaokrouhlení čísla
sin -- Sinus
sinh -- Hyperbolický sinus
sqrt -- Odmocnina
srand -- Inicializace generátoru náhodných čísel
tan -- Tangens
tanh -- Hyperbolický tangens