Forum und email
is_nan

is_nan

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

is_nan -- Zjištění, zda hodnota není číslo

Popis

bool is_nan ( float val )

Vrátí TRUE, pokud je parametr val 'nečíslo', t.j. například výsledek acos(1.01).

Viz také is_finite() a is_infinite().