Forum und email
is_finite

is_finite

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

is_finite -- Zjištění, zda je hodnota konečné číslo

Popis

bool is_finite ( float val )

Vrátí TRUE, pokud je parametr val konečné číslo v rozsahu povoleném v PHP pro typ float na dané platformě.

Viz také is_infinite() a is_nan().