Forum und email
decbin

decbin

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

decbin -- Desítkové na binární

Popis

string decbin ( int number )

Vrátí řetězec obsahující binární reprezentaci čísla předaného v parametru number. Největší převoditelné číslo je 4294967295 desítkově, které se převede na 32 jedniček.

Viz také bindec(), decoct(), dechex() a base_convert().