Forum und email
min

min

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

min -- Nalezení nejmenší hodnoty

Popis

mixed min ( number arg1, number arg2 [, number ...] )

mixed min ( array numbers )

Funkce min() vrátí číselně nejmenší hodnotu z předaných parametrů.

Pokud je první a jediný parametr pole, vrátí funkce min() nejmenší hodnotu z tohoto pole. Pokud je první parametr číslo, řetězec nebo desetinné číslo, je nutné funkci zavolat alespoň s dvěmi parametry. Funkce min() v tomto případě vrátí hodnotu nejmenšího parametru. Lze porovnat neomezené množství hodnot.

Poznámka: PHP pracuje s nečíselným parametrem typu string jako s hodnotou 0, ale pokud bude tato hodnota shledána nejmenší, vrátí funkce předaný řetězec. Pokud se jako 0 vyhodnotí více parametrů, pracuje funkce min() s parametrem, který je uveden jako první (nejvíce vlevo).

Příklad 1. Example uses of min()

<?php
echo min(2, 3, 1, 6, 7);  // 1
echo min(array(2, 4, 5)); // 2

echo min(0, 'hello');     // 0
echo min('hello', 0);     // hello
echo min('hello', -1);    // -1

// S více poli porovnává funkce min prvky zleva doprava
// v našem případě tedy: 2 == 2, ale 4 < 5
$val = min(array(2, 4, 8), array(2, 5, 1)); // array(2, 4, 8)

// Když jsou předané parametry typu pole i jiných typů, není
// pole nikdy vráceno, protože je vyhodnoceno jako největší
$val = min('string', array(2, 5, 7), 42);   // string
?>

Viz také max() a count().