Forum und email
sin

sin

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

sin -- Sinus

Popis

float sin ( float arg )

Funkce sin() vrátí sinus parametru arg. Parametr arg je v radiánech.

<?php

// Přesnost závisí na direktivě precision
print sin(deg2rad(60));  //  0.866025403 ...
print sin(60);           // -0.304810621 ...

?>

Viz také asin(), cos(), tan() a deg2rad().