Forum und email
BCMath funkce pro výpočty s libovolnou přesností

VII. BCMath funkce pro výpočty s libovolnou přesností

Úvod

Pro práci s čísly libovolné přesnosti PHP nabízí Binary Calculator, který podporuje čísla libovolně velká a s libovolnou přesností, která jsou reprezentována jako řetězce.

Požadavky

Od PHP 4.0.4 je knihovna libbcmath dodávána s PHP. Pro toto rozšíření tedy nepotřebujete žádné externí knihovny.

Instalace

Tyto funkce jsou v PHP 4 dostupné pouze pokud bylo PHP zkonfigurováno s volbou --enable-bcmath. V PHP 3 jsou dostupné, pokud nebylo zkonfigurováno s volbou --disable-bcmath.

Verze PHP pro Windows má vestavěnou podporu pro toto rozšíření. K použití těchto funkcí není třeba načítat žádná další rozšíření.

Konfigurace běhu

Chování těchto funkcí je ovlivněno nastavením parametrů v php.ini.

Tabulka 1. BC math configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
bcmath.scale"0"PHP_INI_ALL 
Pro další detaily a definice konstant PHP_INI_*, viz dokumentace k ini_set().

Zde je stručný popis konfiguračních direktiv.

bcmath.scale integer

Number of decimal digits for all bcmath functions. See also bcscale().

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
bcadd -- Sečíst dvě čísla s libovolnou přesností
bccomp -- Porovnat dvě čísla s libovolnou přesností
bcdiv -- Dělit dvě čísla s libovolnou přesností
bcmod -- Získat modulus čísla s libovolnou přesností
bcmul -- Vynásobit dvě čísla s libovolnou přesností
bcpow --  Umocnit jedno číslo na jiné s libovolnou přesností
bcpowmod -- Raise an arbitrary precision number to another, reduced by a specified modulus
bcscale -- Nastavit výchozí škálu pro všechny bc math funkce
bcsqrt --  Získat druhou odmocninu čísla s libovolnou přesností
bcsub --  Odečíst jedno číslo od druhého s libovolnou přesností