Forum und email
hexdec

hexdec

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

hexdec -- Hexadecimální na desítkové

Popis

number hexdec ( string hex_string )

Vrátí desítkové číslo ekvivalentní hexadecimálnímu číslu uvedenému v parametru hex_string. hexdec() převádí hexadecimální číslo na typ integer. Největší číslo, které lze převést, je 7fffffff neboli 2147483647 desítkově.

hexdec() zamění všechny nehexadecimální znaky číslicí 0. V tomto případě jsou nuly vlevo ignorovány, ale nuly vpravo jsou započítány.

Příklad 1. hexdec() - příklad

<?php
var_dump
(hexdec("See"));
var_dump(hexdec("ee"));
// both print "int(238)"

var_dump(hexdec("that"));
var_dump(hexdec("a0"));
// both print int(160)
?>

Viz také dechex(), bindec(), octdec() a base_convert().