Forum und email
Funkce na podporu COM ve Windows

XV. Funkce na podporu COM ve Windows

Úvod

COM je technologie, která umožňuje znovupoužít kód napsaný v jakémkoliv jazyce za použití standardního volání a schováním implementačních detailů - jako na kterém počítači je komponenta uložena a který spustitelný soubor ji uchovává - za API. Lze si to představit jako rozšířený mechanismus vzdáleného volání procedur (RPC) se základy objektů. COM odděluje implementaci od rozhraní.

COM podporuje verzování, oddělení implementace od rozhraní a skrytí implementačních detailů jako je umístění spustitelného souboru a jazyku, který byl použit.

Požadavky

Tyto funkce jsou dostupné pouze ve Windows verzi PHP.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Verze PHP pro Windows má vestavěnou podporu pro toto rozšíření. K použití těchto funkcí není třeba načítat žádná další rozšíření.

Konfigurace běhu

Chování těchto funkcí je ovlivněno nastavením parametrů v php.ini.

Tabulka 1. Com configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
com.allow_dcom"0"PHP_INI_SYSTEMAvailable since PHP 4.0.5.
com.autoregister_typelib"0"PHP_INI_ALLPHP_INI_SYSTEM in PHP 4. Available since PHP 4.1.0.
com.autoregister_verbose"0"PHP_INI_ALLPHP_INI_SYSTEM in PHP 4. Available since PHP 4.1.0.
com.autoregister_casesensitive"1"PHP_INI_ALLPHP_INI_SYSTEM in PHP 4. Available since PHP 4.1.0.
com.code_page""PHP_INI_ALLAvailable since PHP 5.0.0.
com.typelib_file""PHP_INI_SYSTEMAvailable since PHP 4.0.5.
Pro další detaily a definice konstant PHP_INI_*, viz dokumentace k ini_set().

Zde je stručný popis konfiguračních direktiv.

com.allow_dcom

When this is turned on, PHP will be allowed to operate as a D-COM (Distributed COM) client and will allow the PHP script to instantiate COM objects on a remote server.

com.autoregister_typelib

When this is turned on, PHP will attempt to register constants from the typelibrary of objects that it instantiates, if those objects implement the interfaces required to obtain that information. The case sensitivity of the constants it registers is controlled by the com.autoregister_casesensitive configuration directive.

com.autoregister_verbose

When this is turned on, any problems with loading a typelibrary during object instantiation will be reported using the PHP error mechanism. The default is off, which does not emit any indication if there was an error finding or loading the type library.

com.autoregister_casesensitive

When this is turned on (the default), constants found in auto-loaded type libraries will be registered case sensitively. See com_load_typelib() for more details.

com.code_page

It controls the default character set code-page to use when passing strings to and from COM objects. If set to an empty string, PHP will assume that you want CP_ACP, which is the default system ANSI code page.

If the text in your scripts is encoded using a different encoding/character set by default, setting this directive will save you from having to pass the code page as a parameter to the COM class constructor. Please note that by using this directive (as with any PHP configuration directive), your PHP script becomes less portable; you should use the COM constructor parameter whenever possible.

Poznámka: This configuration directive was introduced with PHP 5.

com.typelib_file

When set, this should hold the path to a file that contains a list of typelibraries that should be loaded on startup. Each line of the file will be treated as the type library name and loaded as though you had called com_load_typelib(). The constants will be registered persistently, so that the library only needs to be loaded once. If a type library name ends with the string #cis or #case_insensitive, then the constants from that library will be registered case insensitively.

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

CLSCTX_INPROC_SERVER (integer)

CLSCTX_INPROC_HANDLER (integer)

CLSCTX_LOCAL_SERVER (integer)

CLSCTX_REMOTE_SERVER (integer)

CLSCTX_SERVER (integer)

CLSCTX_ALL (integer)

VT_NULL (integer)

VT_EMPTY (integer)

VT_UI1 (integer)

VT_I2 (integer)

VT_I4 (integer)

VT_R4 (integer)

VT_R8 (integer)

VT_BOOL (integer)

VT_ERROR (integer)

VT_CY (integer)

VT_DATE (integer)

VT_BSTR (integer)

VT_DECIMAL (integer)

VT_UNKNOWN (integer)

VT_DISPATCH (integer)

VT_VARIANT (integer)

VT_I1 (integer)

VT_UI2 (integer)

VT_UI4 (integer)

VT_INT (integer)

VT_UINT (integer)

VT_ARRAY (integer)

VT_BYREF (integer)

CP_ACP (integer)

CP_MACCP (integer)

CP_OEMCP (integer)

CP_UTF7 (integer)

CP_UTF8 (integer)

CP_SYMBOL (integer)

CP_THREAD_ACP (integer)

VARCMP_LT (integer)

VARCMP_EQ (integer)

VARCMP_GT (integer)

VARCMP_NULL (integer)

NORM_IGNORECASE (integer)

NORM_IGNORENONSPACE (integer)

NORM_IGNORESYMBOLS (integer)

NORM_IGNOREWIDTH (integer)

NORM_IGNOREKANATYPE (integer)

NORM_IGNOREKASHIDA (integer)

DISP_E_DIVBYZERO (integer)

DISP_E_OVERFLOW (integer)

MK_E_UNAVAILABLE (integer)

Viz také

Více informací o COM naleznete ve specifikaci COM nebo se třeba podívejte na Yet Another COM Library (YACL) Dona Boxe.

Obsah
COM -- COM class
DOTNET -- DOTNET class
VARIANT -- VARIANT class
com_addref --  Increases the components reference counter [deprecated]
com_create_guid --  Generate a globally unique identifier (GUID)
com_event_sink --  Connect events from a COM object to a PHP object
com_get_active_object --  Returns a handle to an already running instance of a COM object
com_get --  Získává hodnotu vlastnosti COM komponenty
com_invoke --  Volá metodu COM komponenty.
com_isenum -- Indicates if a COM object has an IEnumVariant interface for iteration [deprecated]
com_load_typelib -- Loads a Typelib
com_load --  Vytvoří nový odkaz na COM komponentu
com_message_pump --  Process COM messages, sleeping for up to timeoutms milliseconds
com_print_typeinfo --  Print out a PHP class definition for a dispatchable interface
com_propget --  Získává hodnotu vlastnosti COM komponenty
com_propput --  Přiřazuje hodnotu vlastnosti COM komponenty.
com_propset --  Přiřazuje hodnotu vlastnosti COM komponenty.
com_release --  Decreases the components reference counter [deprecated]
com_set --  Přiřazuje hodnotu vlastnosti COM komponenty.
variant_abs --  Returns the absolute value of a variant
variant_add --  "Adds" two variant values together and returns the result
variant_and --  performs a bitwise AND operation between two variants and returns the result
variant_cast --  Convert a variant into a new variant object of another type
variant_cat --  concatenates two variant values together and returns the result
variant_cmp --  Compares two variants
variant_date_from_timestamp --  Returns a variant date representation of a Unix timestamp
variant_date_to_timestamp --  Converts a variant date/time value to Unix timestamp
variant_div --  Returns the result from dividing two variants
variant_eqv --  Performs a bitwise equivalence on two variants
variant_fix --  Returns the integer portion ? of a variant
variant_get_type -- Returns the type of a variant object
variant_idiv --  Converts variants to integers and then returns the result from dividing them
variant_imp --  Performs a bitwise implication on two variants
variant_int --  Returns the integer portion of a variant
variant_mod --  Divides two variants and returns only the remainder
variant_mul --  multiplies the values of the two variants and returns the result
variant_neg --  Performs logical negation on a variant
variant_not --  Performs bitwise not negation on a variant
variant_or --  Performs a logical disjunction on two variants
variant_pow --  Returns the result of performing the power function with two variants
variant_round --  Rounds a variant to the specified number of decimal places
variant_set_type --  Convert a variant into another type "in-place"
variant_set --  Assigns a new value for a variant object
variant_sub --  subtracts the value of the right variant from the left variant value and returns the result
variant_xor --  Performs a logical exclusion on two variants