Forum und email

Filesystem Funktioner

Introduktion

Systemkrav

Ingen eksterne biblioteker er nødvendig, for at bygge denne udvidelse, men hvis du vil have support for LFS (large files) på Linux, er du nødt til at have en nylig version af glibc og du skal kompilere PHP med følgende flag: -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64.

Installation

Der er ingen installation nødvendig for at kunne bruge disse funktioner; de er en del af PHP kernen.

Runtime Konfiguration

Virkemåden af disse funktioner er berørt af indstillinger i php.ini.

Filsystem og Strøm konfigurations muligheder
Navn Standard Udskiftelig Changelog
allow_url_fopen "1" PHP_INI_SYSTEM PHP_INI_ALL i PHP <= 4.3.4. Tilgængelig siden PHP 4.0.4.
user_agent NULL PHP_INI_ALL Tilgængelig siden PHP 4.3.0.
default_socket_timeout "60" PHP_INI_ALL Tilgængelig siden PHP 4.3.0.
from NULL ??
auto_detect_line_endings "0" PHP_INI_ALL Tilgængelig siden PHP 4.3.0.

Her er en kort forklaring på konfigurations-direktiverne.

allow_url_fopen boolean

Denne indstilling gør det muligt at tilgå URLs, ligesom almindelige filer. Standard typerne, er givet ved tilgang til fjern filer ved brug af ftp eller http protokollen, nogle udvidelser som zlib gør det muligt at bruge flere typer.

Note: Disse indstillinger kan kun indstilles i php.ini, grundet sikkerheds foranstaltninger.

Note: Denne mulighed, blev introduceret lige efter den stabile version af 4.0.3. For versioner op til og med 4.0.3 kan du kun deaktivere denne mulighed ved at ændre en konfigurations mulighed, når du kompilerer, med dette flag --disable-url-fopen-wrapper .

Warning

På windows versioner, lavere end PHP 4.3.0, vil følgende funktioner ikke have understøttelse for fjern filer: include(), include_once(), require(), require_once() og imagecreatefromXXX funktionerne i Image udvidelsen.

user_agent string

Definer hvilken user agent PHP skal sende.

default_socket_timeout integer

Standard timeout (i sekunder) for strømme baseret på sockets.

Note: Denne indstilling var introduceret i PHP 4.3.0

from string

Definer det anonyme FTP kodeord (din email adresse).

auto_detect_line_endings boolean

Når dette er slået til, vil PHP undersøge den data der bliver læst af fgets() og file() for at se om den bruger Unix, MS-Dos ellerr Macintosh kompatible linjeskift.

Dette muliggør PHP at samarbejde med Macintosh systemer, men er som standard sat til Off, da der er nogle små ekstra beregninger ved at tjekke hvilken type linjeskift, der bliver brugt ved den første linje og også for at folk der bruger carriage-returns som seperator under Unix systemer vil erfare ikke-bagud-kompatibels lignende opførsel.

Note: Denne indstillings mulighed, var introduceret i PHP 4.3.0

Ressourcetyper

Foruddefinerede Konstanter

Konstanterne nedenunder er defineret af denne udvidelse, og vil kun være tilgængelige når denne udvidelse enten er blevet kompileret ind i PHP eller dynamisk indsat under runtime.

GLOB_BRACE (integer)
GLOB_ONLYDIR (integer)
GLOB_MARK (integer)
GLOB_NOSORT (integer)
GLOB_NOCHECK (integer)
GLOB_NOESCAPE (integer)
PATHINFO_DIRNAME (integer)
PATHINFO_BASENAME (integer)
PATHINFO_EXTENSION (integer)
FILE_USE_INCLUDE_PATH (integer)
FILE_APPEND (integer)
FILE_IGNORE_NEW_LINES (integer)
FILE_SKIP_EMPTY_LINES (integer)

Se også

For relaterede funktioner, se også Bibliotek og Program Eksekvering sektionerne.

For en liste og forklaring af de forskellige URL typer, der kan bruges som fjern filer, se venligst List of Supported Protocols/Wrappers.

Table of Contents

 • basename — Returnerer filnavnet på en fil
 • chgrp — Skifter fil gruppe
 • chmod — Skifter fil rettigheder
 • chown — Changes file owner
 • clearstatcache — Clears file status cache
 • copy — Copies file
 • delete — See unlink or unset
 • dirname — Returns directory name component of path
 • disk_free_space — Returns available space in directory
 • disk_total_space — Returns the total size of a directory
 • diskfreespace — Alias of disk_free_space
 • fclose — Closes an open file pointer
 • feof — Tests for end-of-file on a file pointer
 • fflush — Flushes the output to a file
 • fgetc — Gets character from file pointer
 • fgetcsv — Gets line from file pointer and parse for CSV fields
 • fgets — Gets line from file pointer
 • fgetss — Gets line from file pointer and strip HTML tags
 • file_exists — Checks whether a file or directory exists
 • file_get_contents — Reads entire file into a string
 • file_put_contents — Write a string to a file
 • file — Reads entire file into an array
 • fileatime — Gets last access time of file
 • filectime — Gets inode change time of file
 • filegroup — Gets file group
 • fileinode — Gets file inode
 • filemtime — Gets file modification time
 • fileowner — Gets file owner
 • fileperms — Gets file permissions
 • filesize — Gets file size
 • filetype — Gets file type
 • flock — Portable advisory file locking
 • fnmatch — Match filename against a pattern
 • fopen — Opens file or URL
 • fpassthru — Output all remaining data on a file pointer
 • fputcsv — Format line as CSV and write to file pointer
 • fputs — Alias of fwrite
 • fread — Binary-safe file read
 • fscanf — Parses input from a file according to a format
 • fseek — Seeks on a file pointer
 • fstat — Gets information about a file using an open file pointer
 • ftell — Tells file pointer read/write position
 • ftruncate — Truncates a file to a given length
 • fwrite — Binary-safe file write
 • glob — Find pathnames matching a pattern
 • is_dir — Tells whether the filename is a directory
 • is_executable — Tells whether the filename is executable
 • is_file — Tells whether the filename is a regular file
 • is_link — Tells whether the filename is a symbolic link
 • is_readable — Tells whether the filename is readable
 • is_uploaded_file — Tells whether the file was uploaded via HTTP POST
 • is_writable — Tells whether the filename is writable
 • is_writeable — Alias of is_writable
 • lchgrp — Changes group ownership of symlink
 • lchown — Changes user ownership of symlink
 • link — Create a hard link
 • linkinfo — Gets information about a link
 • lstat — Gives information about a file or symbolic link
 • mkdir — Makes directory
 • move_uploaded_file — Moves an uploaded file to a new location
 • parse_ini_file — Parse a configuration file
 • pathinfo — Returns information about a file path
 • pclose — Closes process file pointer
 • popen — Opens process file pointer
 • readfile — Outputs a file
 • readlink — Returns the target of a symbolic link
 • realpath — Returns canonicalized absolute pathname
 • rename — Renames a file or directory
 • rewind — Rewind the position of a file pointer
 • rmdir — Removes directory
 • set_file_buffer — Alias of stream_set_write_buffer
 • stat — Gives information about a file
 • symlink — Creates a symbolic link
 • tempnam — Create file with unique file name
 • tmpfile — Creates a temporary file
 • touch — Sets access and modification time of file
 • umask — Changes the current umask
 • unlink — Deletes a file