Forum und email
Miscellaneous Functions

LXXXVIII. Miscellaneous Functions

Wstęp

These functions were placed here because none of the other categories seemed to fit.

Wymagania

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Misc. Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
ignore_user_abort"0"PHP_INI_ALL 
highlight.string"#DD0000"PHP_INI_ALL 
highlight.comment"#FF8000"PHP_INI_ALL 
highlight.keyword"#007700"PHP_INI_ALL 
highlight.bg"#FFFFFF"PHP_INI_ALL 
highlight.default"#0000BB"PHP_INI_ALL 
highlight.html"#000000"PHP_INI_ALL 
browscapNULLPHP_INI_SYSTEM 
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

ignore_user_abort boolean

FALSE by default. If changed to TRUE scripts will not be terminated after a client has aborted their connection.

See also ignore_user_abort().

highlight.bg string, highlight.comment string, highlight.default string, highlight.html string, highlight.keyword string, highlight.string string

Colors for Syntax Highlighting mode. Anything that's acceptable in <font color="??????"> would work.

browscap string

Name (e.g.: browscap.ini) and location of browser capabilities file. See also get_browser().

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CONNECTION_ABORTED (integer)

CONNECTION_NORMAL (integer)

CONNECTION_TIMEOUT (integer)

__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)

Added in PHP 5.1.

Spis treści
connection_aborted -- Check whether if client disconnected
connection_status -- Returns connection status bitfield
connection_timeout -- Check if the script timed out
constant -- Returns the value of a constant
define -- Defines a named constant
defined -- Checks whether a given named constant exists
die -- Equivalent to exit()
eval -- Evaluate a string as PHP code
exit -- Output a message and terminate the current script
get_browser -- Tells what the user's browser is capable of
__halt_compiler --  Halts the compiler execution
highlight_file -- Syntax highlighting of a file
highlight_string -- Syntax highlighting of a string
ignore_user_abort -- Set whether a client disconnect should abort script execution
pack -- Pack data into binary string
php_check_syntax --  Check the PHP syntax of (and execute) the specified file
php_strip_whitespace -- Return source with stripped comments and whitespace
show_source -- Alias dla highlight_file()
sleep -- Delay execution
sys_getloadavg -- Gets system load average
time_nanosleep -- Delay for a number of seconds and nanoseconds
time_sleep_until --  Make the script sleep until the specified time
uniqid -- Generate a unique ID
unpack -- Unpack data from binary string
usleep -- Delay execution in microseconds