Forum und email
mysql_pconnect

mysql_pconnect

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_pconnect --  Otevře persistentní spojení s MySQL serverem

Popis

resource mysql_pconnect ( [string server [, string username [, string password [, int client_flags]]]] )

Vytvoří persistentní (trvalé) spojení s MySQL serverem a vrací identifikátor spojení. Při neúspěšném pokusu o spojení vrací FALSE.

mysql_pconnect() otevře spojení s MySQL server. Je-li funkce volána bez nepovinných paramtrů, jsou u nich předpokládány následující výchozí hodnoty: server = 'localhost:3306', jmeno = jméno vlastníka procesu a heslo = prázdné heslo. Parametr nastaveni_klienta může být kombinací konstant MYSQL_CLIENT_COMPRESS, MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE nebo MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE.

Parametr server může obsahovat číslo portu ve stylu "hostname:port" nebo cestu k soketu ve stylu ":/cesta/k/soketu" pro localhost.

Poznámka: Podpora pro ":port" byla přidána v PHP 3.0B4.

Podpora pro ":/cesta/k/soketu" byla přidána v PHP 3.0.10.

Funkce mysql_pconnect() je velmi podobná funkci mysql_connect() s dvěma hlavními rozdíly.

Za prvé, funkce se nejprve pokusí nalézt již existující (persistentní) spojení otevřené na stejném portu pod stejným jménem a heslem. Je-li takové spojení nalezeno, použije se namísto vytváření nového.

Za druhé, spojení s SQL serverem nebude uzavřeno při ukončení běhu skriptu. Zůstane otevřeno pro použití v dalších skriptech, které teprve budou spouštěny (mysql_close() neuzavře persistentní spojení vytvořené pomocí mysql_pconnect()).

Nepovinný parametr nastaveni_klientabyl přidán v PHP 4.3.0.

Proto je tento typ spojení nazýván jako 'persistentní' - trvalý.

Poznámka: Persistentní spojení funguje pouze v případě, kdy je PHP spuštěno jako modul (nikoli CGI). Více o této problematice naleznete v sekci Persistentní databázová spojení.

Varování

Používání persistetního spojení může vyžadovat malou úpravu v konfiguraci Apache a MySQL k zajištění nepřekročení maximálního limitu povolených připojení k MySQL.