Forum und email
shuffle

shuffle

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5)

shuffle -- Zamíchat pole

Popis

bool shuffle ( array &array )

shuffle() zamíchá (náhodně změní pořadí prvků) pole. Musíte inicializovat generátor náhodných čísel pomocí srand().

Příklad 1. Ukázka shuffle()

$numbers = range (1,20);
srand ((double)microtime()*1000000);
shuffle ($numbers);
while (list (, $number) = each ($numbers)) {
    echo "$number ";
}

Viz také: arsort(), asort(), ksort(), rsort(), sort() a usort().