Forum und email
sort

sort

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

sort -- Třídit pole

Popis

bool sort ( array &array [, int sort_flags] )

sort() třídí pole. Prvky se uspořádají od nejmenšího k největšímu.

Poznámka: Tato funkce přiřadí prvkům pole nové klíče. Odstraní jakékoliv existující klíče. Nepřeuspořádá klíče, jak byste možná čekali.

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklad 1. Ukázka sort()

<?php

$ovoce
= array("citrón", "pomeranč", "banán", "jablko");
sort($ovoce);
reset($ovoce);
while (list(
$key, $val) = each($ovoce)) {
    echo
"ovoce[" . $key . "] = " . $val . "\n";
}

?>

Tato ukázka zobrazí:

fruits[0] = banán
fruits[1] = citrón
fruits[2] = jablko
fruits[3] = pomeranč

Ovoce bylo seřazeno podle abecedy.

Vlastnosti třídění lze upravit pomocí volitelného argumentu sort_flags, který může nabývat těchto hodnot:

Typy třídění:

  • SORT_REGULAR - normální porovnávání

  • SORT_NUMERIC - numerické porovnávání

  • SORT_STRING - textové porovnávání

Poznámka: Druhý parametr byl přidán v PHP 4.

Viz také arsort(), asort(), ksort(), natsort(), natcasesort(), rsort(), usort(), array_multisort() a uksort().