Forum und email
W32api Functions

CLXXII. W32api Functions

Úvod

This extension is a generic extension API to DLLs. This was originally written to allow access to the Win32 API from PHP, although you can also access other functions exported via other DLLs.

Currently supported types are generic PHP types (strings, booleans, floats, integers and nulls) and types you define with w32api_deftype().

Poznámka: Toto rozšíření bylo přesunuto do repozitáře PECL a již nebude součástí balíku PHP.5.1.0.

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

Požadavky

This extension will only work on Windows systems.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

This extension defines one resource type, used for user defined types. The name of this resource is "dynaparm".

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

DC_MICROSOFT (integer)

DC_BORLAND (integer)

DC_CALL_CDECL (integer)

DC_CALL_STD (integer)

DC_RETVAL_MATH4 (integer)

DC_RETVAL_MATH8 (integer)

DC_CALL_STD_BO (integer)

DC_CALL_STD_MS (integer)

DC_CALL_STD_M8 (integer)

DC_FLAG_ARGPTR (integer)

Příklady

This example gets the amount of time the system has been running and displays it in a message box.

Příklad 1. Get the uptime and display it in a message box

<?php
// Define constants needed, taken from
// Visual Studio/Tools/Winapi/WIN32API.txt
define("MB_OK", 0);

// Load the extension in
dl("php_w32api.dll");

// Register the GetTickCount function from kernel32.dll
w32api_register_function("kernel32.dll",
                         
"GetTickCount",
                         
"long");
                         
// Register the MessageBoxA function from User32.dll
w32api_register_function("User32.dll",
                         
"MessageBoxA",
                         
"long");

// Get uptime information
$ticks = GetTickCount();

// Convert it to a nicely displayable text
$secs  = floor($ticks / 1000);
$mins  = floor($secs / 60);
$hours = floor($mins / 60);

$str = sprintf("You have been using your computer for:" .
                
"\r\n %d Milliseconds, or \r\n %d Seconds" .
                
"or \r\n %d mins or\r\n %d hours %d mins.",
                
$ticks,
                
$secs,
                
$mins,
                
$hours,
                
$mins - ($hours*60));

// Display a message box with only an OK button and the uptime text
MessageBoxA(NULL,
            
$str,
            
"Uptime Information",
            
MB_OK);
?>
Obsah
w32api_deftype -- Defines a type for use with other w32api_functions
w32api_init_dtype -- Creates an instance of the data type typename and fills it with the values passed
w32api_invoke_function -- Invokes function funcname with the arguments passed after the function name
w32api_register_function -- Registers function function_name from library with PHP
w32api_set_call_method -- Sets the calling method used