Forum und email
W32api Functions

CLXXI. W32api Functions

Wstęp

This extension is a generic extension API to DLLs. This was originally written to allow access to the Win32 API from PHP, although you can also access other functions exported via other DLLs.

Currently supported types are generic PHP types (strings, booleans, floats, integers and nulls) and types you define with w32api_deftype().

Notatka: To rozszerzenie zostało przeniesione do repozytorium PECL i nie jest rozprowadzane z PHP od wersji 5.1.0.

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazwy, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

Wymagania

This extension will only work on Windows systems.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

This extension defines one resource type, used for user defined types. The name of this resource is "dynaparm".

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

DC_MICROSOFT (integer)

DC_BORLAND (integer)

DC_CALL_CDECL (integer)

DC_CALL_STD (integer)

DC_RETVAL_MATH4 (integer)

DC_RETVAL_MATH8 (integer)

DC_CALL_STD_BO (integer)

DC_CALL_STD_MS (integer)

DC_CALL_STD_M8 (integer)

DC_FLAG_ARGPTR (integer)

Przykłady

This example gets the amount of time the system has been running and displays it in a message box.

Przykład 1. Get the uptime and display it in a message box

<?php
// Define constants needed, taken from
// Visual Studio/Tools/Winapi/WIN32API.txt
define("MB_OK", 0);

// Load the extension in
dl("php_w32api.dll");

// Register the GetTickCount function from kernel32.dll
w32api_register_function("kernel32.dll",
                         
"GetTickCount",
                         
"long");
                         
// Register the MessageBoxA function from User32.dll
w32api_register_function("User32.dll",
                         
"MessageBoxA",
                         
"long");

// Get uptime information
$ticks = GetTickCount();

// Convert it to a nicely displayable text
$secs  = floor($ticks / 1000);
$mins  = floor($secs / 60);
$hours = floor($mins / 60);

$str = sprintf("You have been using your computer for:" .
                
"\r\n %d Milliseconds, or \r\n %d Seconds" .
                
"or \r\n %d mins or\r\n %d hours %d mins.",
                
$ticks,
                
$secs,
                
$mins,
                
$hours,
                
$mins - ($hours*60));

// Display a message box with only an OK button and the uptime text
MessageBoxA(NULL,
            
$str,
            
"Uptime Information",
            
MB_OK);
?>
Spis treści
w32api_deftype -- Defines a type for use with other w32api_functions
w32api_init_dtype -- Creates an instance of the data type typename and fills it with the values passed
w32api_invoke_function -- Invokes function funcname with the arguments passed after the function name
w32api_register_function -- Registers function function_name from library with PHP
w32api_set_call_method -- Sets the calling method used