Forum und email
next

next

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

next -- Posunout interní ukazatel pole

Popis

mixed next ( array &array )

Vrací další prvek pole nebo FALSE, pokud prvky došly.

next() se chová jako current(), s jedním rozdílem: posouvá interní ukazatel pole o jeden prvek a vrací prvek, na který tento ukazatel ukazuje po posunu. To znamená, že vrací další prvek pole a posouvá interní ukazatel o jeden. Pokud by ukazatel po psunu ukazoval mimo pole, next() vrací FALSE.

Varování

Pokud toto pole obsahuje prázdné prvky, nebo prvky, jejichž index je 0, tato funkce vrátí FALSE i pro tyto prvky. Ke správnému průchodu polem, které může obsahovat prázdné prvky nebo prvky s indexem 0 použijte each().

Viz také: current(), end(), prev() a reset().