Forum und email
Funkce specifické pro Apache

II. Funkce specifické pro Apache

Úvod

Tyto funkce jsou k dispozici pouze pokud PHP běží jako modul Apache 1.x.

Instalace

Instalaci PHP v Apache 1.x viz část Apache kapitoly o instalaci.

Konfigurace běhu

The behaviour of the Apache PHP module is affected by settings in php.ini. Configuration settings from php.ini may be overridden by php_flag settings in the server configuration file or local .htaccess files.

Příklad 1. Turning off PHP parsing for a directory using .htaccess

php_flag engine off

Tabulka 1. Apache configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
engine"1"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
child_terminate"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
last_modified"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
xbithack"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
Pro další detaily a definice konstant PHP_INI_*, viz dokumentace k ini_set().

Zde je stručný popis konfiguračních direktiv.

engine boolean

Turns PHP parsing on or off. This directive is really only useful in the Apache module version of PHP. It is used by sites that would like to turn PHP parsing on and off on a per-directory or per-virtual server basis. By putting engine off in the appropriate places in the httpd.conf file, PHP can be enabled or disabled.

child_terminate boolean

Specify whether PHP scripts may request child process termination on end of request, see also apache_child_terminate().

last_modified boolean

Send PHP scripts modification date as Last-Modified: header for this request.

xbithack boolean

Parse files with executable bit set as PHP regardless of their file ending.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
apache_child_terminate -- Terminate apache process after this request
apache_get_modules -- Get a list of loaded Apache modules
apache_get_version -- Fetch Apache version
apache_getenv -- Get an Apache subprocess_env variable
apache_lookup_uri --  Provádí částečný požadavek na zadanou URI a vrací všechno info o ní
apache_note -- Získává a nastavuje poznámky požadavku u Apache.
apache_request_headers -- Fetch all HTTP request headers
apache_reset_timeout -- Reset the Apache write timer
apache_response_headers -- Fetch all HTTP response headers
apache_setenv -- Set an Apache subprocess_env variable
ascii2ebcdic -- Překládá řetězec z ASCII do EBCDIC
ebcdic2ascii -- Překládá řetězec z EBCDIC do ASCII
getallheaders -- Získává všechny hlavičky HTTP požadavku
virtual -- Provádí sub-požadavek Apache