Forum und email
Řídicí struktury

Kapitola 16. Řídicí struktury

Jakýkoli PHP skript je složen ze série příkazů. Příkaz může být přiřazení, volání funkce, cyklus, podmínka, stejně jako příkaz, který nic nedělá (prázdný příkaz). Příkaz obvykle končí středníkem. Navíc lze příkazy seskupit do skupiny (bloku) uzavřené složenými závorkami. Tento blok je sám o sobě příkazem. V této kapitole jsou popsány různé typy příkazů.

if

Příkaz if je jedním z nejdůležitějších prvků v mnoha jazycích, včetně PHP. Umožňuje podmíněné provádění kusu kódu. Struktura if v PHP je podobná struktuře v C:

if (expr)
    statement

Jak je popsáno v sekci o výrazech, výraz expr je ohodnoce svou boolovskou hodnotou. Poku je expr ohodnocen jako TRUE, PHP provede statement; je-li ohodnocen jako FALSE, neprovede se nic. Více informací o to, jak se výrazy ohodnocují jako FALSE najdete v části 'Konverze na typ boolean'.

Následující příklad by vypsal a je větší než b, pokud $a je větší než $b:

if ($a > $b)
    print "a je větší než b";

Často byste chtěli, aby se podmíněně prováděl více než jeden příkaz. Není samozřejmě nutné každý příkaz zabalit do struktury if. Místo toho můžete seskupit více příkazů do bloku. Například tento kód by zobrazil a je větší než b, pokud $a je větší než $b a přiřadil by hodnotu $a do $b:

if ($a > $b) {
    print "a je větší než b";
    $b = $a;
}

Příkazy if mohou být libovolně vnořovány do jiných příkazů if, což poskytuje plnou flexibilitu podmíněného provádění různých částí programu.