Forum und email
Různé funkce

LXXXIX. Různé funkce

Úvod

Tyto funkce byly umístěny zde, protože nespadají do žádné jiné kategorie.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Chování těchto funkcí je ovlivněno nastavením parametrů v php.ini.

Tabulka 1. Misc. Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
ignore_user_abort"0"PHP_INI_ALL 
highlight.string"#DD0000"PHP_INI_ALL 
highlight.comment"#FF8000"PHP_INI_ALL 
highlight.keyword"#007700"PHP_INI_ALL 
highlight.bg"#FFFFFF"PHP_INI_ALL 
highlight.default"#0000BB"PHP_INI_ALL 
highlight.html"#000000"PHP_INI_ALL 
browscapNULLPHP_INI_SYSTEM 
Pro další detaily a definice konstant PHP_INI_*, viz dokumentace k ini_set().

Zde je stručný popis konfiguračních direktiv.

ignore_user_abort boolean

FALSE by default. If changed to TRUE scripts will not be terminated after a client has aborted their connection.

See also ignore_user_abort().

highlight.bg string, highlight.comment string, highlight.default string, highlight.html string, highlight.keyword string, highlight.string string

Colors for Syntax Highlighting mode. Anything that's acceptable in <font color="??????"> would work.

browscap string

Name (e.g.: browscap.ini) and location of browser capabilities file. See also get_browser().

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

CONNECTION_ABORTED (integer)

CONNECTION_NORMAL (integer)

CONNECTION_TIMEOUT (integer)

__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)

Added in PHP 5.1.

Obsah
connection_aborted -- Vrací TRUE, pokud se klient odpojil
connection_status -- Vrací bitové pole stavu spojení
connection_timeout -- Return TRUE if script timed out
constant -- Returns the value of a constant
define -- Definuje pojmenovanou konstantu.
defined --  Zkontroluje, jestli existuje daná pojmenovaná konstanta
die --  Vytiskne vzkaz a ukončí současný skript
eval -- Vyhodnotí řetězec jako PHP kód
exit -- Ukončí současný skript
get_browser --  Určuje schopnosti uživatelova browseru
__halt_compiler --  Halts the compiler execution
highlight_file -- Zvýrazní syntaxi souboru
highlight_string -- Zvýraznění syntaxe řetězce
ignore_user_abort --  Nastavuje, jestli má ukončení spojení klientem přerušit vykonávání skriptu
pack -- Sbalí data do binárního řetězce.
php_check_syntax --  Check the PHP syntax of (and execute) the specified file
php_strip_whitespace -- Return source with stripped comments and whitespace
show_source -- Zvýrazní syntaxi souboru
sleep -- Odloží provedení
sys_getloadavg -- Gets system load average
time_nanosleep -- Delay for a number of seconds and nanoseconds
time_sleep_until --  Make the script sleep until the specified time
uniqid -- Generatuje unikátní id
unpack -- Rozbalí data z binárního řetězce
usleep -- Odloží provedení v mikrosekundách