Forum und email
Síťové funkce

CI. Síťové funkce

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Chování těchto funkcí je ovlivněno nastavením parametrů v php.ini.

Tabulka 1. Síť - konfigurační volby

NázevVýchozí hodnotaLze změnit v
define_syslog_variables"0"PHP_INI_ALL
Bližší informace o PHP_INI_* konstantách naleznete v části ini_set().

Zde je stručný popis konfiguračních direktiv.

define_syslog_variables boolean

Určuje, zda definovat různé proměnné funkce syslog (např. $LOG_PID, $LOG_CRON, atd.). Vypnutí těchto proměnných je užitečné pro výkonnost. Za běhu můžete tyto proměnné definovat funkcí define_syslog_variables().

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Konstanty z tohoto seznamu jsou vždy dostupné jako součást jádra PHP.

Tabulka 2. openlog() - parametr option

KonstantaPopis
LOG_CONS pokud nastane chyba při zápisu do systémového logu, zapíše přímo na systémovou konzoli
LOG_NDELAY otevřít připojení k loggeru ihned
LOG_ODELAY (výchozí) vyčkat s otevřením spojení do prvního záznamu
LOG_NOWAIT 
LOG_PERRORvypsat zprávy logu také na chybový výstup
LOG_PIDke každé zprávě přidat PID

Tabulka 3. openlog() - parametr facility

KonstantaPopis
LOG_AUTH bezpečnostní/autorizační zprávy (na systémech, kde je definována konstanta LOG_AUTHPRIV, použijte raději tu)
LOG_AUTHPRIVbezpečnostní/autorizační zprávy (soukromé)
LOG_CRONclock daemon (cron a at)
LOG_DAEMONjiné systémové daemony
LOG_KERNzprávy kernelu
LOG_LOCAL0 ... LOG_LOCAL7vyhrazeno pro místní použití, nejsou k dispozici pod Windows
LOG_LPRsubsystém tiskárny
LOG_MAILsubsystém e-mailu
LOG_NEWSsubsystém USENET news
LOG_SYSLOGzprávy interně generované daemonem syslogd
LOG_USERobecné zprávy na uživatelské úrovni
LOG_UUCPsubsystém UUCP

Tabulka 4. syslog() - parametr priority

KonstantaPopis
LOG_EMERGsystém je nepoužitelný
LOG_ALERTzásah musí proběhnout ihned
LOG_CRITkritické okolnosti
LOG_ERRchybové okolnosti
LOG_WARNINGvarovné okolnosti
LOG_NOTICEnormální, ale důležité okolnosti
LOG_INFOinformační zpráva
LOG_DEBUGladící zpráva

Tabulka 5. dns_get_record() - parametr option

KonstantaPopis
DNS_AIPv4 Address Resource
DNS_MXMail Exchanger Resource
DNS_CNAMEAlias (Canonical Name) Resource
DNS_NSAuthoritative Name Server Resource
DNS_PTRPointer Resource
DNS_HINFOHost Info Resource (Viz odkaz organizace IANA Operating System Names pro význam těchto hodnot
DNS_SOAStart of Authority Resource
DNS_TXTText Resource
DNS_ANYAny Resource Record. Na většině systémů vrátí všechny záznamy, ale mělo by se používat pouze za krizových okolností. Raději použijte DNS_ALL.
DNS_AAAAIPv6 Address Resource
DNS_ALLPostupně se dotáže name-serveru na všechny dostupné typy záznamů.
Obsah
checkdnsrr --  Ověří DNS záznamy odpovídající danému názvu počítače na Internetu nebo jeho IP adrese.
closelog -- Zavře spojení do systémového protokolu
debugger_off -- Vypne vnitřní PHP debugger
debugger_on -- Zapne vnitřní PHP debugger
define_syslog_variables -- Inicializuje všechny konstanty související se systémovým protokolem
dns_check_record -- Synonym for checkdnsrr()
dns_get_mx -- Synonym for getmxrr()
dns_get_record --  Fetch DNS Resource Records associated with a hostname
fsockopen --  Otevře socketové spojení v internetové nebo unixové doméně.
gethostbyaddr --  Vrací internetové jméno počítače, odpovídající dané IP adrese
gethostbyname --  Vrací IP adresu odpovídající danému internetovému jménu počítače
gethostbynamel --  Vracé seznam IP adres odpovídajících danému internetovému jménu počítače
getmxrr --  Vrací MX záznamy odpovídající dané internetové jmenné adrese
getprotobyname --  Vrací číslo protokolu podle názvu tohoto protokolu
getprotobynumber --  Vrací název protokolu podle čísla tohoto protokolu
getservbyname --  Vrací číslo portu podle internetové služby a protokolu
getservbyport --  Vrací internetovou službu odpovídající specifikovanému portu a protokolu
header -- Send a raw HTTP header
headers_list -- Returns a list of response headers sent (or ready to send)
headers_sent -- Checks if or where headers have been sent
inet_ntop --  Converts a packed internet address to a human readable representation
inet_pton --  Converts a human readable IP address to its packed in_addr representation
ip2long --  Převede řetězec obsahující internetovou (IPv4) adresu v tečkové notaci na odpovídající adresu.
long2ip --  Převede internetovou (IPv4) adresu na řetězec ve standardním tečkovém formátu
openlog -- Otevře spojení do systémového protokolu
pfsockopen --  Otevře perzistentní (přetrvávající) socketové spojení v internetové nebo unixové doméně
setcookie -- Send a cookie
setrawcookie -- Send a cookie without urlencoding the cookie value
socket_get_status --  Vrací informace o existujícím socketovém proudu
socket_set_blocking -- Nastavuje blokující/neblokující režim socketu
socket_set_timeout -- Nastaví časový limit (timeout) socketu
syslog -- Vygeneruje zprávu do systémového protokolu